header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Interim-bestuur geïnstalleerd, HCP volop in beweging

Nieuws afbeelding 4-11-2019

3 november 2019

Interim-bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van afgelopen donderdag (31 oktober) hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van het interim-bestuur:

 

 • Secretaris Rik Nielander
 • Penningmeester Wim de Fouw
 • Accommodatie Bart Herklots
 • Hockeytechnische zaken Sjef van den Buijs (a.i.)
 • Voorzitter Sjef van den Buijs

 

In de interim-periode wordt er geen bestuurslid communicatie aangesteld maar het nog nieuw te vormen bestuur heeft daar mogelijk een ander beeld bij. 

Nieuw bestuur

De drie gekozen leden van het interim-bestuur hebben aangegeven dat zij herkiesbaar zijn voor het nieuwe bestuur. Daarnaast heb ik tijdens de AV een uitdrukkelijke oproep gedaan aan leden, ouders en andere belangstellenden om zich als kandidaat bestuurslid bij mij te melden. Het is op de AV niet expliciet gezegd, maar het verzoek is dat uiterlijk 1 decemberte doen. Eén kandidaat heeft zich overigens al bij mij gemeld.

De interim-periode loopt af op donderdag 30 januari, maar mocht blijken dat er op de AV van 12 december al een nieuw bestuur kan worden voorgesteld waarin de verdeling van taken en commissies al onderling goed is afgestemd, dan brengen we de installatie van het nieuwe bestuur mogelijk al in stemming. Zo niet, dan gebeurt dat op de AV van 30 januari 2020.

Kascontrolecommissie

Omdat Bart Herklots plaats neemt in het interim-bestuur kan hij geen lid meer zijn van de kascontrolecommissie. Floris van Rattingen is door de AV benoemd als vervanger van Bart en vormt nu samen met Leon Vermeij de kascontrolecommissie.

Decharge afgetreden bestuur

Door de zeer korte periode dat de kascontrolecommissie de boeken heeft kunnen bekijken en vanwege het feit dat zij een aantal vragen heeft die nog moeten worden beantwoord heeft zij de vergadering helaas nog niet kunnen adviseren om decharge te verlenen aan het afgetreden bestuur. Het streven is om dat op de AV van 12 december wel te kunnen doen.

Contributie 2019-2020

Tijdens de Algemene Vergadering van 31 oktober 2019 is ook de hoogte van de contributie 2019-2020 vastgesteld. De contributiebijdrage voor het seizoen 2019-2020 is met een gering bedrag o.b.v. prijsindexatie verhoogd. Op de website treft u de nieuwe tarieven.

Normaal gesproken wordt de contributie eind september of begin oktober geïncasseerd. Voor dit seizoen zal als gevolg van de bestuurswisseling de incasso van de contributies pas eind november plaatsvinden. Voor leden die in 2 termijnen betalen zal de 2e termijn eind januari 2020 worden geïncasseerd.

Het spelend lid staat centraal

Tijdens de AV heb ik mijn visie gedeeld over de organisatie. Het spelend lid staat daarin centraal. De organisatie daaromheen moet erop gericht zijn om de leden een zo sportief en zo leuk mogelijke tijd bij HCP te bieden. De commissies moeten daarvoor opgesteld staan en moeten dan ook voldoende leden hebben om de activiteiten te verdelen en elkaars vangnet te zijn. Vele handen maken immers licht werk. Maar ook de commissies moeten onderling met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden, de tandwielen moeten goed in elkaar passen. Het bestuur is de Haarlemmerolie die ervoor moet zorgen dat alles soepel blijft draaien.

Commissies, nieuwe namen en rugnummers

Op het gevaar af dat ik mensen vergeet (bij voorbaat mijn excuses) wil ik hier toch alvast een paar namen noemen van mensen die weer actief aan de slag gaan, naast alle andere vrijwilligers die hun activiteiten gewoon zijn blijven uitvoeren:

 

 • de ICT-commissie wordt weer nieuw leven ingeblazen, Suzanne Gons, Aschwin Aarts en ikzelf worden daar aan toegevoegd
 • Floris van Rattingen had zich aan gemeld om de penningmeester te ondersteunen met het analyseren van financiële cijfers als baromzet en energiekosten; omdat Floris nu lid is geworden van de kascontrolecommissie wordt deze ondersteuning op de lange baan geschoven vanwege mogelijke vermenging van belangen
 • Roland de Wit gaat de communicatiecommissie trekken; Mabel Hense heeft aangegeven ook weer actief te willen worden en Marnix Klaver gaat meehelpen om de social media verder mee in te richten en te vullen
 • Stephan Rasenberg wordt TC-lid, belast met senioren
 • er wordt een beleidscommissie gevormd die samen de TC het hockeytechnisch beleid voor de komende jaren gaat opstellen: Cees Schoonheim, Martijn Gons, Harry Nieuwkoop en, nog niet aangekondigd op de AV, Eko de Mes gaan daarmee aan de slag
 • over 2 jaar bestaat HCP 50 jaar en dat moet gevierd worden; tijdens de AV is door Rein Dieben voorgesteld om een lustrumcommissie in het leven te roepen en heb ik staande de vergadering Rein als ‘vrijwillige’ voorzitter benoemd … ; voor zo’n commissie zijn ook weer veel handjes nodig; graag aanmelden bij mij (of Rein)
 • renovatiecommissie: meteen na de vorige AV is de renovatiecommissie voortvarend van start gegaan om de plannen voor de renovatie of nieuwbouw van het clubhuis en vervanging van veld B verder uit te werken; deze commissie bestaat uit Rein Raaijmakers, Jeroen Celant, Wim de Fouw, Rene Beijleveld, Bart Herklots, Peter van der Meulen en Reinier Nederhoed; architect Arend Groenewegen (spelend lid Veteranen-A) heeft een adviserende rol; inmiddels heeft ook Ingrid van Bommel zich aangemeld om mee te denken over de financiële consequenties; tijdens de AV op 12 december worden de dan uitgewerkte plannen nader toegelicht
 • er zal ook een wervingcommissie worden ingesteld, enerzijds bedoeld om vrijwilligers te werven en anderzijds, zoals gesuggereerd door de AV, ook om nieuwe leden te werven; een goede verbinding met de ouders van de (jongste) jeugd is daarbij ontzettend belangrijk; David Jansen is op dit moment al bezig om die verbinding tot stand te brengen en heeft de eerste namen al doorgegeven van (spelende) ouders die iets willen gaan doen; de komende weken ga ik met hen in gesprek
 • zoals reeds gemeld is een goede onderlinge verbinding van de commissies erg belangrijk; Sonja Nederhoed gaat op zich nemen om die verbinding te organiseren.

 

Naast de bovengenoemde nieuwe vrijwilligers/rollen zijn er nog veel meer mensen actief. De komende periode zal LISA worden bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. 

Vacatures

Ondanks het bovengenoemde zullen er altijd vacatures blijven:

 

 • accommodatie: versterking van het klusteam, klusjesmannen/vrouwen, mensen die door de week heen de velden netjes houden en kleine klusjes oppakken
 • bar: barcommissieleden die mee kunnen denken over toekomst bar, extra barcoördinatoren, iemand die op zondag de bar kan doen
 • materiaalcommissie: hulp bij inname en onderhoud materialen
 • arbitrage: ondersteuning voor administratieve taken, scheidsrechter begeleiders
 • sponsorcommissie: social media goeroe, netwerker
 • technische commissie: trainers voor MB4 en MB6
 • communicatiecommissie: redactieleden nieuwsbrief, redactieleden Bully., doeners die de acties rond Sportiviteit & Respect mee willen uitvoeren (waarvan er 23/11 weer eentje  op stapel staat i.s.m. de Bredase hockeyclubs)
 • lustrumcommissie: meedenkers
 • wervingcommissie: meedenkers en ronselaars (in de positieve zin van het woord)

 

Meld je aan, vele handen maken immers licht werk!

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Tijdens een Algemene Vergadering 2 jaar geleden is besloten om van iedereen, die op enigerlei wijze jeugdleden begeleidt, een VOG te verlangen. Zo zijn onze jeugdleden beter beschermd en hun ouders geruster. Tijdens de AV afgelopen donderdag is er nog een keer extra aandacht voor gevraagd omdat er een flinke achterstand is.

 • stand van zaken op 31/10/2019
  • begeleiding meisjesteams en jongste jeugd: 105 personen, daarvan VOG: 46; aangevraagd: 14; (nog) geen VOG: 45
  • begeleiding jongensteams: 21 personen, daarvan VOG: 9; aangevraagd 5; (nog) geen VOG: 21
  • kortom, nog 52 begeleiders geen VOG; overleg met Ron Veenhof via [email protected] als je op problemen stuit
 • procedure om VOG aan te vragen
  • stuur een email met je naam en emailadres aan [email protected]
  • VOG- gemachtigde Ron Veenhof stuurt deze gegevens naar Justitie (Dienst Justis)
  • Justis stuurt je dan een mail met een link
  • via deze link en je DigiD maak je een VOG-aanvraag aan
  • binnen 4-6 weken krijg je het officiële, gewaarmerkte VOG-document thuisgestuurd (is 3 jaar geldig)
  • dit document (geen kopie) doe je in de VOG-mailbox in het clubhuis
  • Ron verzamelt de documenten, slaat ze op volgens de AVG-richtlijnen en herinnert je na 3 jaar eraan, dat er een nieuw document moet komen

Dus onderneem svp actie als je de VOG nog moet regelen. Het kost jou en de club helemaal niets behalve een klein beetje moeite!

Bestuursvergaderingen en inloop

Vanaf 12 november zijn er iedere 2 weken op dinsdag bestuursvergaderingen in het clubhuis. Deze vangen om 20.30 uur aan. Vanaf 20.00 uur is er een open inloop waarbij iedereen die iets te melden of te vragen heeft van harte is uitgenodigd om aan te schuiven. De inloop eindigt om 20.30 uur.

Komende AV’S en hun belangrijkste onderwerpen

 

 • donderdag 12 december (20.00 uur): renovatie clubhuis en vervanging veld B, decharge afgetreden bestuur (en wellicht ook al voordracht en installatie nieuw bestuur)
 • donderdag 30 januari (20.00 uur): voordracht en installatie nieuw bestuur, decharge interim-bestuur

 

Omdat dit belangrijke AV’s zijn verzoek ik iedereen om deze datums vrij te houden zodat je aanwezig kunt zijn.

Activiteiten komende periode

De komende weken gaan de nieuwe commissies worden opgestart en worden oude commissies nieuw leven ingeblazen. Daarnaast zal werving een belangrijk aandachtspunt zijn evenals gesprekken met kandidaat bestuursleden.

Zin in!

Met sportieve groet,

Sjef