header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Geen nieuwe kandidaten voor nieuw bestuur

Nieuws afbeelding 20-1-2020 Nieuw bestuur
Naast de reeds voorgestelde kandidaten voor het nieuwe bestuur hadden eventuele andere kandidaten tot en met 15 januari de tijd om hun kandidatuur kenbaar te maken. Er heeft zich niemand meer bij mij gemeld.
Er is nog wel een kleine wijziging in de bestuurssamenstelling. De kandidatuur van Ingrid van Bommel wordt op haar eigen verzoek uitgesteld tot het nieuwe verenigingsjaar omdat zij het op dit moment toch te druk blijkt te hebben met haar nieuwe functie bij de Rabobank. Tot die tijd blijft Wim de Fouw aan als penningmeester.
Dit alles betekent dat het nieuwe bestuur er als volgt uit gaat zien (tenzij er natuurlijk onoverkomelijke bezwaren naar voren komen tijdens de Algemene Vergadering op donderdag 30 januari, maar dan hoor ik die graag vooraf!):
 • Carlo Post, voorzitter
 • Peter Wijninga, toekomstvisie- en scenario’s, samenwerking met andere verenigingen en vicevoorzitter
 • Rik Nielander, secretaris
 • Wim de Fouw, penningmeester
 • Debby van de Wijngaart, hockeytechnische zaken
 • Bart Herklots, accommodatie.
Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een goed en solide bestuur krijgen.
 
Algemene Vergadering
De agenda voor de Algemene Vergadering (op donderdag 30 januari, 20:00 uur) is reeds gepubliceerd op de website en is als volgt: 
 1. Opening
 2. Aanwezigen, stemrecht, afmeldingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Concept notulen AV d.d. 12/12/19 - ter goedkeuring (zie website)
 5. Stand van zaken betreffende
  1. HockeyFood
  2. Beleidscommissie hockeytechnische zaken
  3. Communicatiecommissie
  4. Sponsorcommissie
  5. Renovatiecommissie
 6. Uitbreiding van het bestuur met een vicevoorzitter - toelichting
 7. Bestuursadviescommissie - toelichting
 8. Mededeling door kascontrolecommissie
 9. Voordracht en benoeming nieuw bestuur
 10. Toespraak door nieuwe voorzitter
 11. Datum volgende AV
 12. Sluiting
 13. Nieuwe-start-borrel 
Na afloop van de AV is er de nieuwestartborrel, waarin we het nieuwe bestuur welkom heten en proosten op het nieuwe jaar 2020, op het nieuwe lenteseizoen, op de nieuwe vrijwilligers, op de nieuwbouwplannen, op de nieuwe commissieplannen, op het nieuwe HockeyFood, en op eventuele andere nieuwigheden. In ieder geval redenen genoeg om naar de AV te komen.

  
Inloop
Komende week is de (mijn laatste …) bestuursvergadering niet op dinsdag maar op donderdag! De voor iedereen opengestelde inloop is dus donderdag 23 januari van 20:00 tot 20:30 uur.
 
 
Trainer/coach/lijnco-avonden
Bij teamindelingen, selecties, trainingen en andere TC-aangelegenheden hebben we vaak te maken met dilemma’s waardoor het helaas niet altijd mogelijk is om het iedereen naar zijn/haar zin te maken. We hebben gemerkt dat er soms onderlinge afspraken worden gemaakt tussen of toezeggingen worden gedaan door trainers/coaches en leden/ouders zonder daarbij de lijnco’s of het bestuur te betrekken. Hoe onschuldig dat misschien ook lijkt, in de praktijk leidt dit vaak tot gedoe. We gaan daarom één lijn trekken.
Maar omdat dat gemakkelijker is gezegd dan gedaan hebben we afgelopen week 2 avonden belegd waarin we hebben besproken hoe we hier zo praktisch mogelijk mee om kunnen gaan: op dinsdag 14 januari voor de trainers, coaches en lijnco’s van E-F lijnen en op donderdag 16 januari van de A-D lijnen. De avonden waren drukbezocht.
 
Na een korte introductie van HockeyFood (zie verderop in deze nieuwsbrief) zijn we begonnen om te inventariseren welke issues er zoal spelen en hebben die vervolgens geprioriteerd en besproken hoe we ze zouden kunnen oplossen. Hieronder volgt een overzicht van de besproken issues:
 
E-F lijn
 • regels hanteren / verrijking
 • communicatie / jaarkalender
 • sluiting winterperiode
 • schuiven binnen de teams / peildatum 1 oktober
 • tekort aan trainers
 • selecties van de 8 tallen naar de D
 • gezamenlijke training
 • 6-tallen in de zaal
 
A-D lijn
 • peildatum 1 oktober
 • gelijkgestemden in één team
 • aantallen jongenslijn
 • leeftijdsverschil trainers/kinderen
 • trainersbegeleiding
 • STICK-formulieren / evaluatie / selecties
 • betrokkenheid senioren richting junioren
 • scheidsrechterbegeleiding 
Ondanks het feit dat het misschien andere issues lijken was er best wel veel overlap tussen beide avonden/groepen. Er zal een verslag worden gemaakt en in een vervolgsessie(s) zullen de nog openstaande punten worden besproken.
De suggesties die genoemd zijn om de genoemde issues op te lossen zullen worden meegegeven aan de commissie die bezig is om het hockeytechnisch beleid voor de komende jaren vorm te geven.
 
 
HCP-archief (door Rik Nielander)
Onlangs meldde mevrouw Marjan van der Laken, oud-lid (evenals man en kinderen), dat ze nog wat archiefmateriaal van HCP had staan, met de vraag of dat i.v.m. het aanstaande lustrum misschien iets voor HCP was. Natuurlijk!
 
Bijgaande foto's tonen de fraai ingebonden jaargangen van de opeenvolgende clubbladen: de Gierput (1974-1978), de Bosdalbode (1978-1981) en HCPost (1981-1987).
Daarnaast ontvingen we van haar nog een map met exemplaren van eerdere clubblaadjes (1972-1974), waarin o.a. gemeld wordt dat een particulier een veld beschikbaar stelt en dat het aanvankelijk veel moeite kostte om de gemeente Prinsenbeek zover te krijgen dat er een geschikte plek en accommodatie kwam. Natuurlijk toen ook al de vraag naar bestuursleden, scheidsrechters, andere vrijwilligers, nieuwe leden en geld. Niet veel veranderd sindsdien....
En verder gaf ze nog een fraaie coachtas uit vervlogen tijden.
 
Afbeelding met binnen, boek, plank, computerAutomatisch gegenereerde beschrijving
 
Wij danken mevrouw van der Laken dan ook enorm voor deze mooie attributen voor in ons archief.
 
Oproep
Graag roepen we ook de andere lezers van deze nieuwsbrief op om eens na te gaan of zij misschien ook vergeten archiefschatten (ook foto’s en losse clubblaadjes) in hun bezit hebben. Dan zouden wij die namelijk graag inzien/overnemen als voorbereiding op ons volgende lustrum.
 
 
VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag
 
Dit is een herhaling uit nieuwsbrief 4 omdat er tot nu toe weinig tot geen gevolg is gegeven aan het dringende verzoek om een VOG aan te vragen!
 
Tijdens een Algemene Vergadering 2 jaar geleden is besloten om van iedereen, die op enigerlei wijze jeugdleden begeleidt, een VOG te verlangen. Zo zijn onze jeugdleden beter beschermd en hun ouders geruster. Tijdens de AV afgelopen donderdag is er nog een keer extra aandacht voor gevraagd omdat er een flinke achterstand is.
 • stand van zaken op 31/10/2019
  • begeleiding meisjesteams en jongste jeugd: 105 personen, daarvan VOG: 46; aangevraagd: 14; (nog) geen VOG: 45
  • begeleiding jongensteams: 21 personen, daarvan VOG: 9; aangevraagd 5; (nog) geen VOG: 21
  • kortom, nog 52 begeleiders geen VOG; overleg met Ron Veenhof via [email protected] als je op problemen stuit
 • procedure om VOG aan te vragen
  • stuur een email met je naam en emailadres aan [email protected]
  • VOG- gemachtigde Ron Veenhof stuurt deze gegevens naar Justitie (Dienst Justis)
  • Justis stuurt je dan een mail met een link
  • via deze link en je DigiD maak je een VOG-aanvraag aan
  • binnen 4-6 weken krijg je het officiële, gewaarmerkte VOG-document thuisgestuurd (is 3 jaar geldig)
  • dit document (geen kopie) doe je in de VOG-mailbox in het clubhuis
  • Ron verzamelt de documenten, slaat ze op volgens de AVG-richtlijnen en herinnert je na 3 jaar eraan, dat er een nieuw document moet komen
 
Dus onderneem svp actie als je de VOG nog moet regelen. Het kost jou en de club helemaal niets behalve een klein beetje moeite!
 
 
Rookbeleid
HCP is een rookvrije vereniging. Hoewel we er niet gelukkig mee zijn hebben we buiten een plaats aangewezen waar nog wel gerookt mag worden. Helaas moeten we constateren dat rokers zich niet altijd houden aan de bijbehorende afspraken: er wordt ook op andere plaatsen gerookt en er liggen peuken op de grond (ook op plaatsen waar niet mag worden gerookt).
We willen iedereen vragen hier rekening mee te houden. Als je een roker ziet op een andere dan de aangewezen plaats, dan vragen we je de roker aan te spreken.
En we willen de rokers vragen om alleen te roken op de aangewezen plaats en altijd de peuken netjes op te ruimen. We doen dit met elkaar!
 
 
HockeyPraktijk wordt HockeyFood (door Frank Zwarts)
 

 
Sinds13 januari is HCP over van de HockeyPraktijk naar HockeyFood. HockeyFood is het nieuwe platform in onze LISA HockeyApp, ook wel het Netflix voor hockeyend Nederland.
Elke week worden nieuwe video’s toegevoegd. Het aanbod varieert, van technische tot tactische video’s, voor zowel op het veld als in de zaal. Maar ook video’s om de fysieke gesteldheid te verbeteren of over de omgang met spelers.
Deze HockeyFood-omgeving wordt samengevoegd met het platform dat we nu als
‘HockeyPraktijk’ kennen, een gedeelte in onze HockeyApp en website waar trainers en coaches alle oefenstof, trainingen, leerlijnen en meer kunnen vinden.
 
Er gaan dus een paar dingen veranderen:
Voor alle actieve leden van HCP (iedereen met LISA inloggegevens):
 • Bekijk je de video’s in HockeyFood al? Super! Ga vooral zo door.
 • Ken je HockeyFood nog niet? Open dan onze LISA HockeyApp. Onder het laatste tabblad ‘Meer’ kun je ‘HockeyFood’ vinden. Veel kijkplezier!
 • Als actief lid heb je vanaf 13 januari via HockeyFood ook inzicht in de leerlijn van het team waar je deel van uitmaakt. Zo heb je inzicht wat voor trainingen je gedurende het jaar krijgt en welke oefeningen en vaardigheden hierbij horen.
 
Voor de trainers en coaches komt daar nog bij dat alle functionaliteiten van de HockeyPraktijk nu naar het tabblad ‘HockeyFood’ in de HockeyApp zijn verplaatst.
 
Voor vragen, opmerkingen en/of inlogproblemen kun je terecht bij onze Hockey Food coordinator, Frank Zwarts, te bereiken via [email protected] of [email protected]
 
 
We gaan weer werken aan een nieuwe BULLY. (door Roland de Wit)
De vernieuwde Communicatie Commissie is bezig met de volgende uitgave van ons clubmagazine BULLY. Daarbij willen we enkele wijzigingen in de opzet doorvoeren, zonder de goede elementen kwijt te raken.
Heb je een vlotte pen cq toetsenbord en wil je wel een bijdrage leveren? Graag! Met een kleine tijdsinspanning kun je al een artikel schrijven en daar veel leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij onze club van laten genieten. Meld je dan snel aan via [email protected]. Daar kun je ook je suggesties voor de BULLY. kwijt.
 
 
Vacatures
Ondanks de vele nieuwe vrijwilligers hebben we nog wel wat openstaande vacatures:
 • accommodatie: versterking van het klusteam, klusjesmannen/vrouwen, mensen die door de week de velden netjes houden en kleine klusjes oppakken
 • bar: barcommissieleden die mee kunnen denken over toekomst bar, extra barcoördinatoren voor de zondagen
 • materiaalcommissie: hulp bij inname en onderhoud van materialen
 • arbitragecommissie: scheidsrechter begeleiders
 • sponsorcommissie: social media goeroe, netwerker
 • technische commissie: trainers voor MB4 en MB6
 • communicatiecommissie: redactieleden nieuwsbrief en Bully
 • lustrumcommissie: meedenkers en -doeners
 • wervingscommissie: meedenkers en ronselaars
Meld je aan, vele handen maken licht werk!
 
 
Met sportieve groet,
Sjef