header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Vacatures

Vacature: Bestuur   Financiële administratie

Omschrijving De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën binnen alle geledingen van de club. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van HC Prinsenbeek; hij/zij levert als zodanig een bijdrage aan het verenigingsbeleid en helpt mee om het beleid te implementeren. Onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester vallen de volgende commissies: ledenadministratiecommissie, sponsorcommissie, barcommissie, materiaalcommissie De penningmeester - is verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering en verslaglegging - is binnen het verenigingsbestuur de eerstverantwoordelijke voor de financiële jaardoelstellingen en stelt daartoe een financiële meerjarenplanning op - is verantwoordelijk voor tijdige signalering van financiële problemen en draagt daarvoor oplossingen aan - is eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging - is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van contracten en overeenkomsten met personen en organisaties binnen en buiten de vereniging en sluit verwerkersovereenkomsten af in overleg met de privacy coördinator - is verantwoordelijk voor een correcte financiële afhandeling van de door HC Prinsenbeek gesloten contracten en overeenkomsten De penningmeester - is verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering en verslaglegging - is binnen het verenigingsbestuur de eerstverantwoordelijke voor de financiële jaardoelstellingen en stelt daartoe een financiële meerjarenplanning op - is verantwoordelijk voor tijdige signalering van financiële problemen en draagt daarvoor oplossingen aan - is eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging - is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van contracten en overeenkomsten met personen en organisaties binnen en buiten de vereniging en sluit verwerkersovereenkomsten af in overleg met de privacy coördinator - is verantwoordelijk voor een correcte financiële afhandeling van de door HC Prinsenbeek gesloten contracten en overeenkomsten beoordeelt potentiële investeringen op hun financiële consequenties en adviseert hierover - activeert, motiveert, controleert en coördineert de commissies die onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester ressorteren - is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om jaardoelstellingen van zijn portefeuille te verwezenlijken na overleg binnen en met goedkeuring van het bestuur en zo nodig de Algemene Ledenvergadering - is bevoegd tot schorsing van leden met contributie achterstand, maar legt hierover verantwoording af binnen het bestuur - is bevoegd tot het ad hoc maken van uitzonderingen op de contributieregelingen, maar legt hierover verantwoording af binnen het bestuur - is bevoegd tot inzage in en gebruik maken van de conform de AVG vastgelegde persoonsgevoelige gegevens van leden en anderen (oa ouders van jeugdleden), waar het gaat om naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s), emailadres(-sen), bankrekeningnummer - is bevoegd financiële gegevens van leden en anderen te bewaren gedurende de wettelijk daarvoor vereiste termijn - is samen met een tweede bestuurslid bevoegd tot het aangaan van financiële en andere clubverplichtingen binnen de door het bestuur gestelde kaders en overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement
Profiel - is financieel deskundige - conformeert zich aan de functiebeschrijving Penningmeester HC Prinsenbeek, als vastgesteld door bestuur en ALV - conformeert zich aan de statuten, de reglementen, het beleid en de visie van de vereniging - kan leiding geven - beschikt over goede communicatieve vaardigheden - heeft gevoel voor de omgang met vrijwilligers - heeft een flexibele instelling en is stressbestendig
Aantal uren 0
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]